REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług realizowanych w Quic.pl - umożliwiających tworzenie indywidualnych widgetów, które po zamieszczeniu na dowolnej stronie internetowej wspierają budowanie bazy kontaktów z Użytkownikami strony oraz komunikację. Użytkownicy zapisani na listę subskrypcji tworzą bazę kontaktów, która należy do osoby korzystającej z funkcjonalności Quic.pl
Quic.pl to również narzędzia email marketingu, generator formularzy kontaktowych i formularzy ankietowych osadzanych w formie widgetu.

§ 1. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług oferowanych przez Serwis Quic.pl

§ 2. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

Dostawca Usług
Serwis - serwis internetowy umieszczony w sieci Internet pod adresem głównym www.quic.pl , umożliwiający dostęp do Usług.
Doładowanie Konta - czynność wykonana przez Użytkownika polegająca na zakupie i opłaceniu usługi nazwanej pakietem o nominałach podanych w Cenniku.
Quic.pl - aplikacja dostępna pod adresem https://quic.pl/ umożliwiająca tworzenie indywidualnych widgetów, które po zamieszczeniu na dowolnej stronie internetowej Użytkownika wspierają budowanie baz kontaktów (zbieranie adresów email) i komunikację z Użytkownikami internetu,
Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Usług Quic.pl,

Usługi - usługi wymienione w Cenniku i świadczone przez Dostawcę Usług zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Usługi realizowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub SMS,
Pakiet usług – oznacza łączną ilość oferowanych funkcjonalności udostępniony przez Dostawcę Usług, zgodny z wyborem Użytkownika,
Pakiet SMS – oznacza określoną ilość SMS umożliwiających dostarczenie informacji udostępniony przez Dostawcę Usług, zgodny z oferowanymi przedziałami,
Okres Ważności - czas, w którym Użytkownik może w pełni korzystać z Usług w ramach wybranego pakietu. Okres Ważności podany jest w Cenniku. W przypadku kolejnych doładowań Okres Ważności przedłużany jest licząc od dnia zakończenia ostatniego Okresu Ważności,
Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia Usług dla Użytkowników, stanowiący integralną część Umowy,
Umowa - umowa o świadczenie usług oferowanych w zakresie dostępnych funkcjonalności dostępnych pod marką Quic.pl, na podstawie której Dostawca Usług zobowiązuje się do ich świadczenia zgodnie z Regulaminem, a Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich warunków zawartych w niniejszym Regulaminie,
Zamówienie - oświadczenie Użytkownika złożone za pośrednictwem podmiotów oferujących Usługi, zawierające dane Użytkownika oraz specyfikację zamawianej przez niego usługi,
Cennik - szczegółowy wykaz Usług wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasad ich naliczania, stanowiący integralną część Umowy, publikowany na stronie https://quic.pl/,
Doładowanie Konta - czynność wykonana przez Użytkownika polegająca na wyborze i opłaceniu usługi nazwanej pakietem o nominałach podanych w Cenniku,
Wartość Konta - określony w odpowiedniej do wersji językowej walucie - limit do wykorzystania przez Użytkownika na korzystanie z Usług Quic.pl.

§ 3. Umowa o świadczenie Usług

1. Umowa zostaje zawarta z Użytkownikiem, który złoży Zamówienie i dokonał zapłaty - Doładowania Konta.
2. Zamówienie Usług skutkuje przydzieleniem loginu i hasła dostępowego do aplikacji Quic.pl w celu indywidualnej konfiguracji Usług zgodnie z wyborem Użytkownika.
3. Użytkownik korzysta z Usług w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
4. Cennik oraz niniejszy Regulamin są udostępniane Użytkownikowi na stronie internetowej https://quic.pl/ przed złożeniem Zamówienia. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
5. Czas trwania umowy jest nieoznaczony, chyba że strony Umowy postanowią inaczej.

§ 4. Rozwiązanie Umowy i wygaśnięcie Umowy

1. Dostawca Usług może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Umowy, niniejszego Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
2. Dostawca Usług ma prawo, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym do żądania od Użytkownika odszkodowania, jeżeli wskutek działań Użytkownika określonych w ust. 1 Dostawca Usług poniesie szkodę.
3. Umowa z Użytkownikiem wygasa z chwilą zaprzestania świadczenia usług, co następuje po upływie Okresu Ważności konta.
4. Niewykorzystana w momencie upływu Okresu Ważności Wartość środków Doładowania Konta nie podlega zwrotowi.

§ 5. Zakres Usług

1. Rodzaje Usług określone są w Cenniku i na stronie https://quic.pl/
2. Dostawca Usług może rozszerzyć zakres oferowanych usług bez konieczności zmiany Regulaminu i Cennika.

§ 6. Opłaty za świadczenie Usług

1. Opłaty za Usługi świadczone Użytkownikowi oraz szczegółowe zasady ich naliczania określone są w Cenniku.
2. O podwyższeniu cen za Usługi Dostawca Usług powiadamia Użytkowników z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 30 dni, przez podanie informacji na stronie https://quic.pl/ oraz w formie komunikatu przesłanego w wiadomości elektronicznej na adres Użytkownika podany podczas rejestracji.
3. Użytkownik uiszcza opłaty poprzez Doładowanie Konta w formie płatności elektronicznej.
4. Opłaty za świadczenie Usług pobierane są jako płatność z góry (pre-paid).
5. Użytkownik może korzystać z Usług do momentu wyczerpania Wartości Konta, lecz nie dłużej niż wynosi Okres Ważności.
6. W momencie wyczerpania Wartości Konta lub upłynięcia Okresu Ważności następuje zawieszenie świadczenia płatnych Usług, za które pobierane są opłaty zgodnie z Cennikiem.
7. Po upływie Okresu Ważności Użytkownik zachowuje:
a. dostęp do aplikacji Quic.pl,
b. do dyspozycji konto Użytkownika,
c. możliwość korzystania z udostępnionych przez Dostawcę usług darmowych,
d. możliwość Doładowania Konta i przedłużenia Okresu Ważności.
8. Dostawca Usług dopuszcza zakończenie realizacji wybranych usług wymagających dodatkowych opłat (np. pakiety SMS) w okresie Ważności Konta.
9. Użytkownik odpowiada za podanie i aktualizację kompletnych i prawdziwych danych Użytkownika, w tym adresu e-mail służącego do korespondencji.
10. Użytkownik ponosi pełną, osobistą odpowiedzialność za skutki niepoprawnego podania loginu i hasła w trakcie logowania się i podczas Doładowywania Konta.

§ 7. Zobowiązania Dostawcy

1. Dostawca Usług nie prowadzi informacji o adresach e-mail Użytkowników usług Quic.pl.
2. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do usług wykorzystywanych niezgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi lub zablokowanymi z w/w powodów.
3. Dostawca Usług stosownie do możliwości technicznych dołoży wszelkich starań, aby usługa była świadczona w sposób nieprzerwany, a o terminach ewentualnych przewidzianych przerw, w tym konserwacyjnych zawiadomi użytkowników na stronie https://quic.pl/.
4. Dostawca Usług ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem, obowiązującym prawem polskim oraz Kodeksem Cywilnym.
5. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Dostawcę Usług Użytkownikowi przysługuje odszkodowanie w formie kary umownej.
6. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usług trwającej dłużej niż 12 godzin, jednakże za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, Użytkownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 1/30 średniego miesięcznego wykorzystania wpłaconej przez Użytkownika kwoty na poczet danej usługi za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia reklamacji lub w przypadku gdy Użytkownik korzysta z danej usługi krócej niż 3 miesiące za faktyczny okres korzystania. Wypłata odszkodowania następuje w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniesionej przez Użytkownika reklamacji w terminie do 30 dni od uznania reklamacji.
7. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług wynikające z:
a. niedostatecznej przepustowości lub jakości łącza, za pomocą którego Użytkownik jest podłączony do sieci Internet,
b. niewłaściwego lub niezgodnego z obowiązującymi regulacjami prawnymi wykorzystywania narzędzi i funkcjonalności oferowanych przez Quic.pl
c. fluktuacji przepustowości i innych parametrów łącz, wpływającej na jakość wykonywanych przez Dostawcę Usług,
d. korzystania z Usług przez osoby trzecie przy wykorzystaniu loginu i hasła Użytkownika,
e. podania niepoprawnych lub nieprawdziwych danych przy dokonywaniu opłat za usługę,
f. działania siły wyższej.

§ 8. Zobowiązania Użytkownika

1. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych w Zamówieniu w celu świadczenia usług lub w innym, rozszerzonym zakresie, o ile wyrazi na to zgodę podczas składania Zamówienia. Żądanie Użytkownika zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych jest równoznaczne z zaprzestaniem korzystania z Usług.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usług lub nieprawidłowości w uiszczaniu należności z tytułu świadczenia tych Usług.
2. Reklamacja powinna zawierać:
a. imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby Użytkownika,
b. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
c. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
d. login (adres e-mail) Użytkownika lub inne dane określające Usługi,
e. wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku gdy Użytkownik żąda ich wypłaty,
f. sposób ewentualnego zwrotu należności, tj. zwiększenie Wartości Konta lub zaliczenie na poczet przyszłych należności lub zwrot na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy,
g. podpis użytkownika - w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej.
3. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 2 pkt. a)-d), f)-g), Dostawca Usług, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
4. Reklamacja może być złożona pisemnie, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną na adres:
reklamacje@Quic.pl.
5. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, Dostawca usług jest zobowiązany w terminie 14 dni od złożenia reklamacji do potwierdzenie jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki Dostawcy Usług rozpatrującej reklamację.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od jej złożenia.
7. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamacje wniesione po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
8. W przypadku nie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia, uważa się, że reklamacja została uznana.
9. Dostawca Usług udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej.
10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, kwestionowana kwota podlega zwrotowi w terminie 14 dni od dnia doręczenia Użytkownikowi przez Dostawcę Usług odpowiedzi na reklamację w sposób określony przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wskaże numeru konta bankowego, kwota podlega zwrotowi poprzez zwiększenie Wartości Konta lub zostanie zaliczona na poczet przyszłych należności. Dostawca Usług nie ponosi odpowiedzialności za negatywne dla Użytkownika skutki wypłaty kwoty uznanej w ramach reklamacji w formie przelewu bankowego, będące wynikiem działań lub zaniechań osób trzecich.
11. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownik może skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. W przypadku, gdy reklamującym jest osoba fizyczna, która zawarła Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, ma ona prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym lub przed sądem polubownym.

§ 10. Obsługa serwisowa

1. Obsługa serwisowa realizowana jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem reklamacje@Quic.pl lub poprzez stronę https://quic.pl/.
2. Jeżeli wykonanie usługi serwisowej wiąże się z kosztami, są one każdorazowo określane w Cenniku.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Dostawca Usług nie gwarantuje bezpieczeństwa przekazu w szczególności w sieci Internet.
2. Dostawca Usług zapewnia, iż dokłada wszelkiej staranności dla zachowania bezpieczeństwa przechowywanych danych i informacji gromadzonych na wyodrębnionych kontach Użytkowników. Wszelkie użyte technologie i środki techniczne odpowiadają wymogom obowiązujących regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych. Gromadzone dane w postaci baz danych podlegają zgłoszeniu w GIODO.
3. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla Dostawcy Usług.
4. Regulamin może ulegać modyfikacji i zmianie.  Wszelkie zmiany w każdym czasie zostaną ogłoszone poprzez umieszczenie wersji Regulaminu na stronie https://quic.pl/

W prosty sposób twórz formularze kontaktowe dopasowane do własnej strony www.
Buduj bazę kontaktów i komunikuj się z Klientami z wykorzystaniem e-mail marketingu.
Copyright © 2023 QUIC.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone